Łukowiak, B. (2023) „On the concept of an appellate measure in a criminal proceeding”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(3 ENG), s. 79–94. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1386 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).