Tużnik, M. (2018) „Participation of the military police in fiscal penal proceedings”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 12(3), s. 87–99. doi: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.25/m.r.tuznik.