Kwiatkowski, Zbigniew. 2017. „Procedural Consequences of the Violation of Common courts’ Competence in Criminal Proceedings”. Ius Novum 11 (2). Warszawa, Poland:112-25. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/920.