Łukowiak, Bartosz. 2023. „On the Concept of an Appellate Measure in a Criminal Proceeding”. Ius Novum 17 (3 ENG). Warszawa, Poland:79-94. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1386.