Tużnik, Marta. 2018. „Participation of the Military Police in Fiscal Penal Proceedings”. Ius Novum 12 (3). Warszawa, Poland:87-99. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.3.2018.25/m.r.tuznik.