KONERT, A. Wypadki lotnicze z udziałem samolotu typu Boeing 737 MAX – konsekwencje prawne. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 13, n. 3, p. 119-133, 2019. DOI: 10.26399/iusnovum.v13.3.2019.33/a.konert. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1056. Acesso em: 8 sie. 2022.