Konert, A. (2019). Wypadki lotnicze z udziałem samolotu typu Boeing 737 MAX – konsekwencje prawne. Ius Novum, 13(3), 119-133. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.33/a.konert