[1]
Konert, A. 2019. Wypadki lotnicze z udziałem samolotu typu Boeing 737 MAX – konsekwencje prawne. Ius Novum. 13, 3 (wrz. 2019), 119-133. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.33/a.konert.