O społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej
pdf

Słowa kluczowe

społeczna szkodliwość
utwory o charakterze pornograficznym
ocena moralna
naruszenie praw autorskich

Jak cytować

Kulik, M., & Mozgawa, M. (2022). O społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej. Ius Novum, 16(2), 7-20. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.10/m.kulik/m.mozgawa

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii stopnia społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej (a konkretnie naruszenia praw autorskich do legalnie produkowanych filmów pornograficznych). Wszelkie produkcje filmowe (także o charakterze pornograficznym) są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochrona praw do nich nie jest bowiem ograniczona żadnymi ocenami moralnymi, lecz obiektywnie sprawdzalnymi cechami dzieła. W wypadku legalnych utworów o charakterze pornograficznym, mimo że sama treść może być postrzegana jako kontrowersyjna, a wręcz nieakceptowalna z punktu widzenia norm obyczajowych, o ocenie społecznej szkodliwości czynu decyduje nie treść, ale poziom naruszenia przedmiotu ochrony. Nie ma znaczenia moralna ocena treści zawartych w utworze, jeżeli tylko treści te są same w sobie legalne i rozpowszechniane są w legalny sposób. W wypadku ochrony niemajątkowych, a zwłaszcza majątkowych praw do utworu nie chodzi bowiem o ochronę treści zawartych w tych utworach, lecz praw twórcy. Ustalenie, że czyn polegał na rozpowszechnianiu cudzego utworu o charakterze pornograficznym, nie może być podstawą do stwierdzenia znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu ustalenie. Znaczenie ma tylko to, jaki był w konkretnej sprawie poziom naruszenia praw autorskich.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.10/m.kulik/m.mozgawa
pdf

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.

Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1994.

Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii, Warszawa 2015.

Budyn-Kulik M., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

Czerwiński S., Zgoda pokrzywdzonego jako czynnik wyłączający karalność czynu przestępnego, „Głos Sądownictwa” 1935, nr 7–8.

Cieślak M., Polskie prawo karne, Warszawa 1990.

Gizbert-Studnicki T., Konflikt dóbr i kolizja norm, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 1.

Kaczmarek T., Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966.

Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002.

Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009.

Poźniak-Niedzielska M., w: M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007.

Zawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007.

Zoll A., Aksjologiczne podstawy prawa karnego, w: B. Czech (red.), Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie praw, Katowice 1992.

Zoll A., Materialne określenie przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 2.

Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982.